Back to Top

Nyttfirma.com

For deg som vil etablere nytt firma.

Hvilken foretaksform skal du velge?

Når du skal starte eget firma er et av de første aktuelle temaene som dukker opp hvilken foretaksform du skal velge. De vanligste foretaksformene er enkeltpersonsforetak (ENK), selskap med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), aksjeselskap (AS) eller norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Nedenfor har vi gitt en forenklet forklaring av foretaksformene og deretter vår sluttkommentar.

 De viktigste forholdene som skiller de forskjellige foretaksformene er i hvilken grad du er personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Andre forhold av vesentlig betydning er om det er behov for revisor og om selskapet er pliktig til å offentliggjøre regnskapet ved å sende det inn til Brønnøysundregistrene.

Enkeltmannsforetak (ENK)
  • Enkeltmannsforetak er kanskje den mest brukte foretaksformen når man etablerer nytt firma. Dette gjelder spesielt for dem som etablerer nytt firma for seg selv uten behov for større kapitalinnskudd og med liten risiko i forhold til å pådra seg gjeld. Fordelene med enkeltmannsforetak er at det ikke er nødvendig med kapitalinnskudd samt at du ikke trenger revisor (gjelder ved omsetning under 5 millioner). Du er pliktig til å føre regnskap (bokføringsplikt) men trenger ikke å offentliggjøre regnskapet ved sende det inn til Brønnøysundregistrene. Dersom du er kompetent til det kan du gjerne føre regnskapet selv og det er ikke nødvendig med regnskapsfører. Du trenger heller ikke å betale arbeidsgiveravgift for arbeidet du selv utfører i firmaet.
  • Den store ulempen med et enkeltmannsforetak er at du er personlig ansvarlig for all gjeld firmaet pådrar seg. Dette ansvaret hefter ved deg personlig også etter en konkursbehandling er avsluttet. Det er når et enkeltmannsforetak går konkurs man benytter betegnelsen "personlig konkurs". Det mange ikke tenker på er at gjeld du pådrar deg ved drift i et enkeltmannsforetak ikke bare nødvendigvis er vanlige fakturakrav, det kan også være erstatningskrav på grunn av feil og mangler ved dine produkter og/eller tjenester. Slike erstatningskrav kan fort komme opp i hundretusener og i verste fall kan det være snakk om millionbeløp. Dette kan være resultatet av et lite øyeblikks uoppmerksomhet fra deg, eller enda surere, en som er ansatt hos deg. Det er derfor svært viktig å vurdere risiko for erstatningskrav innenfor den bransjen du skal drive før du velger denne ellers enkle og praktiske foretaksformen.
 Selskap med delt ansvar (DA)
  • Selskap med delt ansvar er aktuelt når du skal starte nytt firma med en eller flere partnere. Dere avtaler da hvilken grad i form av prosentandel den enkelte deltaker skal være ansvarlig for foretakets forpliktelser. Det mest normale er at deltakerne er ansvarlig for like store deler av selskapets gjeld, f.eks. dersom det er 3 deltakere er deltakerne ansvarlige for 1/3 hver. Det er imidlertid fullt mulig at det avtales at den ene deltakeren er ansvarlig for 1/2 mens de to andre deltakerne er ansvarlige for 1/4 hver. Når en kreditor ved mislighold velger å kreve inn foretakets gjeld av innehaverne kan denne kun kreve en andel av gjelden fra innehaverne som samsvarer med innehaverens ansvarsbrøk/prosent. Dette gjør innkrevingen tungvinn for kreditorer og det er derfor noe vanskeligere å få kreditt til et DA enn et ANS. Forøvrig gjelder de samme reglene som for et ENK.
 Ansvarlig selskap (ANS)
  • Ved foretaksformen ANS kan man ha 2 eller flere deltakere. Forskjellen mellom et ANS og et DA er at alle deltakere er solidarisk ansvarlig for hele foretakets gjeld. Dette innebærer at  en kreditor selv kan velge hvilke av deltakerne han ønsker å kreve gjelden dekket av. Dette er alltid mest ugunstig for den av deltakerne i foretaket som er mest bemidlet da det er denne som mest sannsynlig vil bli krevet for gjelden av kreditorene. Utover dette er det samme regler som for et DA og ENK.
 Aksjeselskap (AS)
  • I et aksjeselskap må du skyte inn aksjekapital på minimum kr 30.000,- før du får registrert selskapet. Etter nylige lovendringer har imidlertid ikke små aksjeselskaper ikke lenger plikt til å ha revisor. Du må også betale arbeidsgiveravgift på egen lønn. Den store fordelen med et aksjeselskap er at du ikke er personlig ansvarlig for foretakets gjeld, den eneste risikoen er at du risikerer å tape kapitalen du har satt inn i foretaket. Dette er en stor fordel, spesielt dersom du skal ha ansatte som kan foreta handlinger som setter selskapet i økonomisk uføre. Et aksjeselskap har ofte lettere for å bli tatt seriøst samt få kreditter hos leverandører. Dette er ikke så veldig logisk da kreditorene taper alt ved en konkurs i motsetning til en konkurs i et personlig selskap der eierne er personlig ansvarlige etter konkursen. Forklaringen skyldes nok at i et aksjeselskap foreligger det i det minste alltid innskutt kapital samt at ved en personlig konkurs er det sjeldent noe å hente hos eierne i lang tid etterpå uansett.
 Norskregistrert utelenask selskap (NUF)
  • Denne foretaksformen har blitt stadig mer populær de siste årene. Det som i praksis skjer er at det registreres et aksjeselskap i et land der det er svært lave krav til aksjekapital, f.eks. i England der kravet kun er 1£. Deretter registreres en norsk avdeling av foretaket i Brønnøysundregistrene og du betaler kun kr 2500,- i registreringsgebyr. Fordelene er mange, men dessverre er det mange fallgruver som ikke er like synlige. I et NUF får du en kombinasjon av fordelene fra et ENK og AS. Du slipper et personlig ansvar og du slipper samtidig kravet til aksjekapital og revisor. Du må imidlertid sende inn regnskap til Brønnøysundregistrene.
  • En av ulempene med et NUF er at du sannsynligvis trenger hjelp til registreringen i utlandet og ikke minst oppfølgingen av foretaket i utlandet. Her er det svært mange useriøse aktører på markedet og det stilles ingen krav til kunnskapene hos disse aktørene. Det har vært flere tilfeller hvor den norske avdelingen av foretaket plutselig har blitt slettet i Brønnøysundegistrene uten innehaverens viten, dette skyldes at foretaket, også uten innehavers viten, har blitt tvangsavviklet i moderlandet på grunn av manglende oppfølging i forhold til rapportering og regnskap. Når det skjer finner Brønnøysundegistrene etter hvert ut av moderselskapet ikke eksisterer og de sletter dermed den norske avdelingen også. 
  • Norske kreditorer har forøvrig med årene blitt stadig mer oppmerksomme på at det er stor risiko med å gi kreditt til et NUF og du kan sannsynligvis glemme å få krediter hos de fleste leverandører. Det er således liten vei utenom å tilføre selskapet kapital og en av de store fordelene kontra et norsk AS faller dermed bort. "NUF'ene" er også i søkelyset til offentlige skattemyndigheter og muligheten for bokettersyn er stor i forhold til mer tradisjonelle foretaksformer. Det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før og NUF får revisorplikt. På bakgrunn av ovenstående vil vi anbefale de aller fleste å styre unna denne foretaksformen.

Velg en foretaksform med minst mulig personlig ansvar!

Vårt råd er at du velger en av følgende foretaksformer, ENK, DA eller AS. Det som er avgjørende for deg er om du skal drive alene eller sammen med noen samt hvilken personlig risiko du er villig til å ta og hvor mye penger du er villig til å skyte inn. Dersom du må foreta større investeringer/ innkjøp skal ha ansatte og satse for full bør du helt klart velge et AS.

Dersom du bare skal drive et lite foretak for deg selv med liten risiko for tap/erstatningskrav er sannsynligvis ENK det rette. Dette selv om vi i utgangspunktet vil anbefale alle å forsøke velge en foretaksform som gir minst mulig personlig ansvar med dertil tilhørende risiko, så lenge det motsatte ikke er helt nødvendig for å realisere en fornuftig forretningsplan. Dersom du skal velge mellom DA og ANS er DA klart det beste valget. Det kan være noe vanskeligere å få kreditter til et DA men de fleste kreditorene behandler et DA og ANS forholdsvis likt under kredittvurderingen.